Algemene Voorwaarden Texaco Stars webshop

 1. Algemeen 
  De webshop “Texaco Stars webshop” is een activiteit van Boost Loyalty B.V. (“Boost Loyalty”) Hogeweg 6 in 4561 RA Hulst.
  Boost Loyalty biedt je als consument via de Texaco Stars webshop de gelegenheid om de door Texaco Nederland, Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda, uitgegeven Stars te verzilveren voor leuke acties, entreekaartjes en/of artikelen.

 2. Stars 
  Om aan het Stars Spaarprogramma deel te kunnen nemen moet je je op de website https://stars.gotexaco.nl/welcome.do aanmelden. Jij kunt op de website ook je persoonlijke Stars account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord en een e-mailadres.

 3. Texaco Stars webshop 
  Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot Texaco Stars webshop kunnen worden gericht aan de klantenservice van Texaco Stars webshop, door hiervoor het contactformulier op de website in te vullen of door een e-mail te sturen aan: texaco@boostbroup.nl. Vergeet niet je naam, adres, woonplaats te vermelden. Tevens kan telefonisch contact met de klantenservice van Texaco Stars webshop worden opgenomen via telefoonnummer: 0114-381532 (lokaal tarief).

 4. Aankoop bij Texaco Stars webshop
  Je kunt voor het aantal door jou gespaarde punten korting krijgen op artikelen, entreekaarten of vouchers (hierna “Product” of “Producten”), aangeboden door Texaco Stars webshop. De door Texaco Stars webshop aangeboden artikelen, entreekaarten of vouchers kun je bij Texaco Stars webshop bestellen via de website https://webshop.texacostars.nl

  Na je bestelling ontvang je per e-mail een bevestiging van je bestelling door Texaco Stars webshop.

 5. Betaling 
  Bijbetaling in Euro’s aan Texaco Stars webshop geschiedt – afhankelijk van het bestelde Product - door betaling via iDeal of Creditcard.

 6. Levering 
  Het bestelde Product wordt zo spoedig mogelijk geleverd. De door Texaco Stars webshop opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief.

  De levering geschiedt door PostNL aan een door jezelf op te geven adres in Nederland. Na aflevering of indien het Product niet wordt opgehaald is Texaco Stars webshop niet meer voor het Product aansprakelijk.

 7. Transportschade 
  Indien je een transportschade constateert of het gekochte Product ondeugdelijk functioneert dien je zulks binnen 30 dagen per post of per e-mail aan Texaco Stars webshop te melden.

 8. Bedenktijd/ontbindingsrecht
  Door de wet is geregeld dat je als consument bij een koop op afstand de overeenkomst zonder opgave van redenen kunt ontbinden tot een termijn van 14 dagen nadat je de goederen zelf hebt ontvangen of een door jou aangewezen derde. Je kunt de ontvangen Producten dan aan Texaco Stars webshop terugsturen. Gedane betalingen worden door Stars teruggestort.

 9. Bescherming Persoonsgegevens
  Alle gegevens die Texaco Stars webshop verkrijgt zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 10. Aansprakelijkheid Texaco Stars webshop 
  Texaco Stars webshop, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Texaco Stars webshop.
  Meer specifiek zijn Texaco Stars webshop, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
  • enige aanvullende uitgaven die je eventueel maakt in verband met de deelname aan Texaco Stars webshop en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Product of dienst;
  • enige schade, direct en/of indirect, zichtbaar of verborgen gebreken, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door een Partner geleverde Producten noch voor eventuele schade bij de verzending van entreekaarten of vouchers;
  • eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking);
  • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook;
  • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van Texaco Stars webshop;
  • mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Texaco Stars webshop.
  Ondanks de grootst mogelijke zorg die Texaco Stars webshop draagt aan het beheer van haar website, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Texaco Stars webshop openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Texaco Stars webshop niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Texaco Stars webshop in het leven roepen.

 11. Uitsluiting
  Texaco Stars webshop behoudt zich het recht voor om je met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (blijkt of het vermoeden gerechtvaardigd is) de je op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Texaco Stars webshop of derden.

 12. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
  Op deze voorwaarden en op Texaco Stars webshop is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.